Jak przetwarzane są moje dane osobowe?

Tutaj dowiesz się jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane. Znajdziesz też kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI TVN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów TVN oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, TVN przekazuje Użytkownikom Serwisów niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.
2. TVN przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów TVN lub przed zarejestrowaniem konta, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

II. DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce wielką literą mają następujące znaczenie:

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności
TVN – TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa
Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza TVN w związku z korzystaniem z serwisów internetowych TVN
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Serwis – strony internetowe TVN udostępnione Użytkownikom w szczególności:

⎯ strony internetowe TVN oraz poszczególnych stacji telewizyjnych należących do TVN (w tym tvn24.pl/go/, tvn.pl, tvnturbo.pl, tvn7.pl, itvn.pl, tvn24.pl, tvn24bis.pl, kulinarni.pl, tvnmeteo.pl, tvnwarszawa.pl, tvnfabula.pl oraz hgtv.pl, kontakt24.tvn.pl);
⎯ player.pl (serwis VOD);
⎯ strony poszczególnych programów telewizyjnych TVN

Plik cookie – plik cookie to mały plik z literami i cyframi pobranymi na komputer Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych; pliki cookie działają jak wirtualne klucze do drzwi – odblokowują pamięć komputera i umożliwiają stronie internetowej rozpoznawanie Użytkowników powracających do witryny poprzez otwarcie drzwi do różnych treści lub usług; podobnie jak klucz, sam plik cookie nie zawiera informacji, ale gdy jest analizowany przez konkretną przeglądarkę może pomóc stronie internetowej poprawić świadczoną usługę

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TVN

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest TVN.
5. W wyniku korzystania z Serwisów, TVN może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, wiek.
6. TVN zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne dla założenia konta lub skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów np. otrzymywania newslettera.
7. Użytkownik może wybrać następujące sposoby rejestracji:

⎯ rejestrację e-mailem;
⎯ rejestrację przez konto Facebook;
⎯ rejestrację przez konto Google;
⎯ rejestrację przez konto Apple.

8. Zakres danych osobowych koniecznych do przekazania przy rejestracji konta zależy od wybranego sposobu logowania i jest podany przy wyborze sposobu rejestracji.
9. W przypadku logowania się do konta TVN za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika – TVN otrzymuje dane osobowe Użytkownika od podmiotów udostępniających taką usługę. Otrzymujemy od nich następujące dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.
10. Po rejestracji i po zalogowaniu na swoje konto, Użytkownik w zakładce „Moje dane” może podać dodatkowe dane osobowe, które mogą ułatwić korzystanie z usług. Podanie niektórych danych będzie konieczne dla skorzystania z usług np. wiek Użytkownika jest weryfikowany przy dostępie do serwisu player.pl.
11. Informacje o Użytkowniku TVN otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za usługi kupione od TVN (informacja o statusie płatności za usługę).

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

12. TVN przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów w następujących celach:

a. świadczenia usług
TVN przetwarza dane osobowe w celu dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym informowania o dostępnych treściach i usługach w Serwisach.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu Serwisów).

b. działania marketingowe i polepszanie usług
TVN przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług w tym dopasowywanie treści do zainteresowań Użytkowników.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji marketingowej do zainteresowań Użytkowników).

c. wysyłanie newslettera
TVN wysyła bezpłatny newsletter i inne wiadomości z informacjami dotyczącymi TVN
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika na otrzymywanie korespondencji od TVN).

d. realizacja obowiązków prawnych TVN
TVN przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych TVN).

e. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisów
TVN przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w TVN oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN tj. zapewnienie działania Serwisów oraz wysokiej jakości usług).

f. obsługa zapytań Użytkowników i innych osób korzystających z Serwisów
TVN przetwarza dane osobowe w celu rozpatrywania skarg i reklamacji Użytkowników związanych z działalnością Serwisów, kontaktowania się z Użytkownikiem lub osobą trzecią korzystającą z Serwisów oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych.
Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. w przypadku wykonywania praw z rękojmi), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową na usługę) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN tj. zapewnienie działania Serwisów oraz wysokiej jakości usług).

g. dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami
W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, TVN może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

13. Strony trzecie (Partnerzy TVN, których lista dostępna jest pod linkiem „Ustawienia cookies” w stopce przeglądanej strony) mogą mieć dostęp do stron internetowych TVN w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę Twojej aktywności w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika i jego/jej preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). W tym zakresie Partnerzy TVN są administratorami danych osobowych Użytkownika niezależnymi od TVN i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do TVN.
14. TVN może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników, a także na żądanie Użytkowników lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez TVN.
15. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta TVN w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów, Content Delivery Network – sieci dostarczania treści, operatorzy płatności w przypadku korzystania z płatnych Serwisów, domy mediowe, które mogą uzyskiwać dostęp do zagregowanych danych zbieranych za pomocą plików cookie w celu planowania strategii marketingowej). W takich przypadkach TVN zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.
16. TVN może udostępniać dane osobowe Użytkowników spółkom powiązanym kapitałowo z TVN w celu zapewnienia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisów (np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego lub obsługi konsumenta).
17. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach TVN robotom internetowym, TVN stosuje mechanizm CAPTCHA dostarczany przez Arkose Labs, Inc. do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu TVN może ujawnić Arkose Labs, Inc. adres IP komputera Użytkownika.
18. Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku TVN zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami TVN umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, lub korzysta z innych podstaw transferu danych osobowych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych przechowywanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wykonując przysługujące im prawo dostępu opisane w pkt. VI poniżej.
19. TVN może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

20. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez TVN w ramach Serwisów:

a. prawo dostępu do danych osobowych
Na wniosek Użytkownika TVN potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał TVN poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

b. prawo do sprostowania danych osobowych
W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od TVN ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

c. prawo do wycofania zgody
W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie.

d. prawo do usunięcia danych osobowych
W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od TVN usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez TVN (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez TVN).

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Użytkownik może żądać od TVN czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania TVN nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

f. prawo żądania przeniesienia danych osobowych
W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez TVN w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.

21. Stworzyliśmy poniższe formularze internetowe, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą składać żądania i wnioski w wykonaniu swoich praw opisanych w pkt. VI powyżej.
22. Aby złożyć wniosek dotyczący Rejestracji Konta TVN/Korzystania z serwisów subskrypcyjnych (np. TVN Player, TVN24GO, TVN24.pl lub Kontakt24), prosimy o skorzystanie z tego formularza.
23. Aby złożyć wniosek dotyczący Serwisów informacyjnych oraz produkcji i publikacji rozrywkowych, prosimy o skorzystanie z tego formularza.
24. Aby złożyć wniosek dotyczący Udziału w konkursach internetowych lub Komunikacji marketingowej (w postaci wiadomości SMS lub email dotyczących usług innych niż Rejestracja Konta TVN/Korzystanie z serwisów subskrypcyjnych), prosimy o skorzystanie z tego formularza.
25. Rozpatrzymy każdy otrzymany wniosek i udzielimy odpowiedzi w terminie przewidzianym w odpowiednich przepisach. Należy jednak pamiętać, mogą zajść okoliczności, w których nie będziemy mogli zrealizować wniosku.
26. Jeśli wystąpią okoliczności, w których nie będziemy mogli zrealizować wniosku, poinformujemy o tym Użytkownika w odpowiedzi na wniosek. Możemy poprosić o podanie informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek lub żądanie Użytkownika.
27. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

28. TVN przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
29. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez TVN roszczeń w stosunku do Użytkowników.
30. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

31. Usługi TVN oferowane w ramach Serwisów skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym TVN nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

IX. PLIKI COOKIES

32. Serwisy TVN stosują Pliki cookie, które zawierają:
⎯ nazwę serwera, z którego Plik cookie został wysłany;
⎯ okres istnienia Pliku cookie;
⎯ wartość Pliku cookie (zwykle losowo wygenerowana unikatowa liczba).
33. Serwis, który wysłał Plik cookie, używa tego numeru do rozpoznawania Użytkownika po powrocie do witryny lub przeglądania ze strony na stronę. Tylko Serwis, który wysłał Plik cookie, może odczytać, a zatem użyć tego Pliku cookie.
34. TVN używa Plików cookie, w następujących celach:
⎯ pomoc dla Użytkowników dla skutecznego poruszania się po Serwisach;
⎯ wykonywania różnych funkcji, w tym analizę ruchu w Serwisach TVN;
⎯ rozpoznawania Użytkownika przy następnym logowaniu i oferowania treści dostosowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika.
35. Niektóre Pliki cookie mogą zbierać dane osobowe, w tym informacje ujawniane przez Użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, lub gdy Pliki cookie śledzą Użytkownika w celu dostarczania bardziej trafnych treści reklamowych.
36. W Serwisach TVN Pliki cookie zamieszczają:

a. TVN
TVN może umieszczać Pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w różnych celach: aby ułatwić poruszanie się po Serwisach, administrować i udostępniać Serwisy oraz dostarczać lepsze i bardziej spersonalizowane treści w Serwisach.
Pliki cookie, które umieszczamy, umożliwiają nam na przykład:
⎯ dostosowanie formatu wyświetlania naszych treści i naszych Serwisów do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik,
⎯ rozpoznawanie urządzenia Użytkownika, aby zapamiętać preferencje i ustawienia Użytkownika Serwisu
⎯ analizę ruchu na stronach internetowych TVN w celu tworzenia statystyk na potrzeby ulepszania oferowanych usług. W tym celu TVN współpracuje z Google Inc. – dostawcą skryptów analitycznych (“Google Analytics”) na podstawie stosownych umów zawartych między TVN a Google Inc. lub spółkami powiązanymi z Google Inc. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania danych za pośrednictwem skryptów Google Analytics instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

b. Strony trzecie
Strony trzecie mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika.
TVN nie kontroluje umieszczania i wykorzystywania Plików cookie przez firmy zewnętrzne i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Plików cookie przez podmioty trzecie. Podmioty te mają własne zasady ochrony prywatności i praktyki gromadzenia danych. Aby lepiej zrozumieć dostępne opcje kontroli, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności każdej firmy.
Celem Plików cookie stron trzecich jest zapewnienie funkcji pomiaru odbiorców i udostępniania społecznościowego oraz dostosowanie treści lub reklam.
⎯ Pomiar: publiczność, ruch, technika
Pliki cookie pomiaru odbiorców są wykorzystywane przez strony trzecie do uzyskiwania informacji o twoich wzorcach przeglądania, tak aby m.in.: (i) zrozumieć, w jaki sposób dotrzeć do strony internetowej, i odbudować swoją ścieżkę; (ii) policzyć liczbę odwiedzających Serwisy, w szczególności w celu ulepszenia oferowanych przez nas treści
 w tym celu TVN współpracuje m.in. z Gemius S.A., dostawcą skryptów analitycznych na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy TVN i Gemius S.A. Użytkownik może wykonywać uprawnienia w zakresie jego danych osobowych zbieranych za pośrednictwem skryptów analitycznych umieszczanych przez Gemius S.A. tutaj: http://privacypolicy.gemius.com/pl/;

 Produkty Pomiaru Cyfrowego Nielsen: Korzystamy również z cyfrowych produktów pomiarowych firmy Nielsen w ramach świadczenia Usług, co pozwoli Ci uczestniczyć w badaniach rynku, takich jak Nielsen TV Ratings. Więcej informacji na temat oprogramowania pomiarowego i wyborami dotyczącymi produktów pomiarowych Nielsen można znaleźć na stronie polityki prywatności w zakresie pomiarów cyfrowych firmy Nielsen w https://sites.nielsen.com/priv/browser/pl/pl/optout.html
Aby zrezygnować z pomiaru Nielsen na urządzeniach mobilnych, odwiedź stronę mobile opt-out Nielsena https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/mobile/pl/pl/optout_legacy.html
Jeżeli jesteś użytkownikiem TVN24GO na urządzeniu mobilnym Android, aby zrezygnować z pomiaru Nielsen, odwiedź stronę Android mobile opt-out Nielsena https://www.nielsen.com/pl/pl/legal/privacy-statement/digital-measurement/

(iii) kompilować statystyki ruchu i/lub konwersji; (iv) prowadzić działania następcze w zakresie fakturowania przez partnerów TVN (reklamodawców oraz firmy zajmujące się marketingiem w wyszukiwarkach i marketingiem afiliacyjnym) w Serwisach; (v) uzyskać dostęp do konta Użytkownika.
Narzędzia te wykorzystują technologie śledzenia użytkowników witryny i kojarzenia "strony odsyłającej" lub kampanii z unikatowym identyfikatorem.
⎯ Przestrzenie reklamowe
Pliki cookie mogą być umieszczane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem przestrzeni reklamowej w Serwisie.
Te Pliki cookie mogą być ustawione na poziomie treści reklamowych wyświetlanych przestrzeniach reklamowych TVN przez samych reklamodawców lub przez ich dostawców usług reklamowych (zewnętrzne serwery reklamowe), takich jak firmy konsultingowe, firmy zajmujące się pomiarem odbiorców i ukierunkowani dostawcy reklam. Pliki cookie są powiązane z treściami reklamowymi.
Główne cele, dla których reklamodawcy i zewnętrzne serwery reklamowe korzystają z Plików cookie, to: (i) zliczanie liczby wyświetleń treści reklamowych w przestrzeniach reklamowych TVN, identyfikowanie wyświetlanych reklam i obliczanie kwot należnych różnym interesariuszom reklamowym (agencja komunikacyjna, dom sprzedaży reklam, medium wydawnicze itp.); (ii) sporządzania statystyk; (iii) gromadzenie danych nawigacyjnych na urządzeniach przeglądających Serwisy oraz, na przykład, ograniczenie liczby wyświetleń reklamy i/lub umożliwienie wyświetlania reklam w dokładnej kolejności; (iii) rozpoznawania urządzenia Użytkownika, jeśli i kiedy następnie przeglądasz witrynę lub usługę strony trzeciej, w której te serwery reklamowe osób trzecich również wydają Pliki cookie, oraz, w stosownych przypadkach, dostosować te strony internetowe i usługi osób trzecich lub wyświetlane przez nie reklamy do wszelkich danych nawigacyjnych z urządzenia Użytkownika, które mogą być im znane; (iv) ustalić, czy dana kampania reklamowa przyniosła pożądane rezultaty, śledząc liczbę osób klikniętych w treści reklamowe lub odwiedzonych w witrynie reklamodawcy po obejrzeniu reklamy w Serwisie.

c. Firma zarządzająca przestrzenią reklamową TVN
Pliki cookie mogą być również umieszczane w naszych przestrzeniach reklamowych przez firmę odpowiedzialną za zarządzanie naszymi przestrzeniami reklamowymi: dom sprzedaży reklam. Te Pliki cookie umożliwiają firmie zarządzającej:
⎯ liczenie niezbędnych do obliczenia kwot, które mają być wypłacone różnym zainteresowanym podmiotom reklamowym, oraz do sporządzania statystyk;
⎯ dostosowanie zarządzanych przez nią przestrzeni reklamowych do preferencji wyświetlania na urządzeniu;
⎯ dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem naszych przestrzeni reklamowych do wzorców przeglądania i lokalizacji geograficznej;
⎯ dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem naszych przestrzeni reklamowych do wzorców przeglądania w witrynach osób trzecich.

X. RODZAJE I CZAS TRWANIA PLIKÓW COOKIE

37. Serwisy TVN korzystają z kilku rodzajów Plików cookie, w tym:

a. sesyjnych Plików cookie
Sesyjne Pliki cookie są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki podczas odwiedzania strony internetowej i są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej.

b. trwałych Plików cookie
W przeciwieństwie do sesyjnych Plików cookie, trwałe Pliki cookie są ponownie aktywowane po powrocie na tę samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki do momentu ich wygaśnięcia (zwykle po 12 miesiącach).

c. bezpiecznych Plików cookie:
Bezpieczne Pliki cookie to rodzaj Pliku cookie, który jest przesyłany za pośrednictwem szyfrowanego połączenia HTTP. Podczas ustawiania Pliku cookie atrybut Secure instruuje przeglądarkę, że Plik cookie powinien być zwracany do aplikacji tylko za pośrednictwem połączeń szyfrowanych.

d. Plików cookie podmiotów trzecich
Plik cookie podmiotu trzeciego to Plik cookie, który jest umieszczany na dysku twardym przez witrynę internetową z domeny innej niż ta, którą odwiedza Użytkownik (np. gdy witryna zawiera treści, takie jak reklamy, z domeny innej firmy). Pliki cookie innych podmiotów są ustawione tak, aby witryna mogła zapamiętać coś o Użytkowniku w późniejszym czasie. Te Pliki cookie są ustawiane przez podmioty trzecie i nie kontrolujemy sposobu ich ustawiania.

e. Pliki cookie SameSite
Pliki cookie SameSite pozwalają serwerom twierdzić, że Plik cookie nie powinien być wysyłany wraz z żądaniami między witrynami, co zapewnia pewną ochronę przed atakami fałszerstwa żądań między witrynami. Pliki cookie SameSite mogą nie być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki.

38. Użytkownik może określić sposób ustawiania Plików cookie na swoim urządzeniu, dostosowując ustawienia przeglądarki zgodnie z pkt. XI poniżej.
39. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania Plików cookie Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@tvn.pl.

XI. WYRAŻENIE ZGODY LUB SPRZECIWU NA UMIESZCZANIE PLIKÓW COOKIE

40. TVN uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i przestrzega jej zasad i specyfikacji. TVN używa platformy zarządzania zgodą o numerze identyfikacyjnym 28.
41. Użytkownik może wyrazić zgodę lub sprzeciw co do przetwarzanie Plików cookie poprzez:

a. skorzystanie z "Ustawienia cookies"
Użytkownik może zezwolić i dezaktywować Pliki cookie lub zarządzać sposobem w jaki TVN i podmioty trzecie będące uczestnikami IAB Europe Transparency & Consent Framework mogą gromadzić lub wykorzystywać dane Użytkownika za pośrednictwem centrum preferencji Plików cookie TVN dostępnego za pomocą przycisku "Ustawienia cookies" w stopce przeglądanej strony. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Plików cookie może sprawić, że niektóre funkcjonalności Serwisów będą niedostępne dla Użytkownika lub mogą wpłynąć negatywnie na wydajność, efektywność lub dostosowanie Usług.

b. Ustawienia przeglądarki
Użytkownik może również autoryzować, odmówić lub wyłączyć Pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli Użytkownik wyłączy Plik cookie już zainstalowany w przeglądarce, ten Plik nie będzie już aktywny, ale nie zniknie z przeglądarki do końca jego żywotności. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Plików cookie może sprawić, że część Serwisów będzie niedostępna dla Użytkownika lub będzie miało negatywny wpływ na wydajność, efektywność lub dostosowanie Serwisu.
Każda przeglądarka jest skonfigurowana inaczej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez wydawcę przeglądarki. Od daty zmiany niniejszej Polityki, instrukcje te są dostępne dla powszechnie używanych przeglądarek za pośrednictwem następujących linków:
⎯ Jeśli korzystasz z programu Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
⎯ Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
⎯ Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US
⎯ Jeśli korzystasz z Firefoksa:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
⎯ Jeśli korzystasz z Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, upewnij się, że ustawienia odpowiedniej przeglądarki są zgodne z twoimi preferencjami.
42. Jeśli Użytkownik nie odmówi lub nie wyłączy Plików cookie, korzystając z wyżej wskazanych możliwości, wyraźnie wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez TVN i strony trzecie wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ich polityki prywatności. Nie ograniczając powyższego, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na wykorzystywanie Plików cookie oraz gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez nas i Google (np. w związku z usługami Google, takimi jak Google Ad Manager).

XII. DODATKOWE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

43. Dodatkowe informacje o Plikach cookie oraz narzędzia do zarządzania Plikami cookie są dostępne na następujących stronach internetowych:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
https://www.ghostery.com/
http://www.iab.net/privacymatters/4.php
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
http://www.aboutads.info/choices/

XIII. USUWANIE APLIKACJI Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH

44. Użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej (także widgetu i innych rozszerzeń funkcjonalnych), której producentem jest TVN, jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania danej aplikacji. Instalacja dokonywana jest za zgodą Użytkownika. Użytkownik aplikacji może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest TVN odbywa się w sposób standardowy (natywny) dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne.

XIV. LINKI DO INNYCH STRON

45. Niniejsza Polityka odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest TVN. TVN nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest TVN. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą linki.

XV. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

46. Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. TVN zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez Serwisy TVN.

XVI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

47. TVN umieszcza najbardziej aktualną wersją Polityki prywatności w stopce Serwisów. 

XVII. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

48. Pytania i uwagi odnośnie Polityki prywatności TVN należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@tvn.pl, lub pisemnie na adres: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa.
49. W celu wykonania uprawnień w zakresie danych osobowych należy postępować zgodnie z informacjami opisanymi w pkt. VI powyżej.
50. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (Nicola McKilligan Regan) można kontaktować się na adres e-mail: dpo@discovery.com.

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?
Przekaż nam informacje jak możemy ulepszyć ten artykuł:
67% osób uznało odpowiedź za pomocną.
Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami