Jak przetwarzane są moje dane osobowe?

Tutaj dowiesz się jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane. Znajdziesz też kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI TVN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów TVN oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, TVN przekazuje Użytkownikom Serwisów niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.
2. TVN przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów TVN lub przed zarejestrowaniem konta, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.
4. Usługi TVN oferowane w ramach Serwisów skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym TVN nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

II. DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce wielką literą mają następujące znaczenie:

 • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności i Cookies TVN;
 • TVN – spółka odpowiedzialna za Serwis, będąca jego wydawcą i operatorem. W zależności od Serwisu, jego wydawcą i operatorem może być:
  • TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa,
  • TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa,
  • Stavka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa,
  • Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa,
  • Green Content Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa,
  • Fundacja TVN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa; Tożsamość Spółki jest oznaczona w stopce Serwisu; 
 • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza TVN w związku z korzystaniem z serwisów internetowych TVN;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • Serwis – niniejszy serwis.

III. ADMINISTRATOR DANYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest TVN.
TVN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Kamil Dymek), z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@tvn.pl lub dpo@discovery.com.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZEZ TVN


W tej części Polityki opisujemy, jak posługujemy się danymi osobowymi zgromadzonymi w Serwisie. Użytkownik może korzystać z różnych funkcjonalności Serwisu – w takim przypadku sposób, w jaki pozyskujemy i posługujemy się danymi może się różnić. Za każdym, razem gdy TVN będzie prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformuje dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

TYLKO ODIWEDZAM SERWIS TVN

Odwiedzając Serwis Użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez TVN w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Podanie danych osobowych jest wobec powyższego dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości korzystania z określonych elementów lub funkcjonalności Serwisu.

TVN korzysta z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies. Podstawą prawną dla zbierania danych Użytkowników odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych.

W zależności od Serwisu oraz od tego, jakie Cookies zostały zaakceptowane przez Użytkownika, do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z Cookies, należą:

 • zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania Serwisu;
 • pomoc dla Użytkowników dla skutecznego poruszania się po Serwisie – dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz
 • zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies;
 • wykonywania różnych funkcji, w tym analizę ruchu – prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników odwiedzających Serwis, np.
 • statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez TVN działań marketingowych i budowie strategii biznesowej;
 • reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem Serwisu.

Dane są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia Cookies z urządzenia końcowego, z którego Użytkownik korzysta łącząc się z Serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Niektóre funkcje Cookies umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które możemy później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. W związku z opracowywaniem analiz i statystyk, może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Więcej informacji o Cookies, w tym dotyczących zarządzania i usuwania Cookies znajduje się w części Polityki zwanej Polityką Cookies.

JESTEM KLIENTEM - UŻYTKOWNIKIEM KONTA TVN

1. W jaki sposób pozyskujemy dane i jakie dane przetwarzamy?

Zakres danych osobowych koniecznych do przekazania w związku z rozpoczęciem świadczenia usług przez TVN zależy od wybranego sposobu logowania i jest podany przy wyborze sposobu rejestracji.
Użytkownik może wybrać następujące sposoby rejestracji:

 • rejestrację e-mailem.

W tym przypadku wszelkie dane niezbędne do rejestracji TVN pozyskuje bezpośrednio od Użytkownika. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zarejestrowania Konta TVN i korzystania z usług świadczonych przez TVN.

 • rejestrację za pośrednictwem konta w innych serwisach (np. przez konto Facebook, Google, Apple, O!Konto).

W tym przypadku część danych niezbędnych do rejestracji TVN pozyskuje od operatorów platformy weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika. Możemy otrzymywać od nich następujące dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, rok urodzenia, login generowany automatycznie.

 • rejestrację w związku z korzystaniem z łączonej oferty na usługi player.pl oraz usługi innego serwisu VOD.

W tym przypadku część danych niezbędnych do rejestracji TVN pozyskuje od dostawcy innego serwisu VOD. Otrzymujemy od takiego partnera następujące dane: ID użytkownika, ID dokonanych transakcji, tymczasowy, techniczny adres e-mail tworzony w celu umożliwienia Użytkownikowi utworzenia Konta TVN oraz szczegółowe dane o dokonanych transakcjach i wyświetlonych treściach.

Po rejestracji i po zalogowaniu na swoje konto, Użytkownik w zakładce „Moje dane” może podać dodatkowe dane osobowe, które mogą ułatwić korzystanie z usług lub zmienić dane, które zostały wprowadzone podczas rejestracji. Podanie niektórych danych będzie konieczne dla skorzystania z usług lub dostępu do określonych funkcjonalności i treści (np. w serwisie player.pl).

W przypadku korzystania z usług płatnych informacje o Użytkowniku TVN może pozyskiwać również od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za usługi kupione od TVN (informacja o statusie płatności za usługę).

2. Po co nam dane osobowe?

 • świadczenie usług, na podstawie zaakceptowanych przez Użytkownika regulaminów.

TVN przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług, w oparciu o postanowienia zaakceptowanych przez Użytkownika regulaminów świadczenia takich usług, w tym w celu dostarczania treści Użytkownikom w ramach streamingów.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy zawartej w oparciu o zaakceptowany regulamin świadczenia usług).
Dane są przetwarzane w tym celu przez cały okres świadczenia tych usług, do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami zaakceptowanego regulaminu (np. w przypadku Konta TVN – do czasu wyrejestrowania Konta TVN). Szczegółowe informacje o zaprzestaniu korzystania z usług można znaleźć w zaakceptowanych regulaminach;

 • zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, jego konta oraz systemów TVN.

TVN dba o bezpieczeństwo Użytkownika. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia tego bezpieczeństwa, np. dla umożliwienia dwufaktorowego uwierzytelniania w przypadku, gdy Użytkownik chce skorzystać z możliwości zapoznania się z danymi zapisanymi w jego koncie lub dla identyfikacji podejrzanych aktywności, takich jak wielokrotne nieudane próby logowania i przeciwdziałania skutkom takich zdarzeń.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN w postaci zapewnienia bezpieczeństwa).
Dane są przetwarzane w tym celu przez cały okres świadczenia tych usług, do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami zaakceptowanego regulaminu (np. w przypadku Konta TVN – do czasu wyrejestrowania Konta TVN). Szczegółowe informacje o zaprzestaniu korzystania z usług można znaleźć w zaakceptowanych regulaminach;

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które są związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez TVN, w tym rozpatrywanie reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN w postaci zabezpieczenia roszczeń).

Dane są przetwarzane w tym celu przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń (który co do zasady wynosi 6 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło zdarzenie, z którego wynika roszczenie). Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte.

Podanie danych osobowych jest częściowo warunkiem zawarcia umowy (a więc warunkiem korzystania z usług), w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarcie takiej umowy, a tym samym korzystanie z usług świadczonych na jej podstawie, będzie niemożliwe.

W ramach obsługi Konta TVN Użytkownik może podać dodatkowe dane osobowe, np. wiek, płeć. Dodatkowe informacje przetwarzamy na podstawie zgody Użytkownika (a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym podając TVN dodatkowe dane Użytkownik jest każdorazowo informowany o celu ich przetwarzania w odpowiedniej klauzuli. Użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika do czasu wycofania tej zgody lub do czasu realizacji celu określonego w zgodzie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Niektóre usługi mają charakter odpłatny. W przypadku takich usług TVN przetwarza dodatkowo dane osobowe Użytkownika dla realizacji obowiązków prawnych TVN, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków związanych w szczególności z rozliczeniem świadczonych usług, a wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Dane są przetwarzane w tym celu przez okres przewidziany tymi przepisami prawa (tj. zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia).
Użytkownicy mogą również wykonywać przysługujące im uprawnienia, np. związane z rękojmią. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami dotyczącymi rękojmi. Dane są przetwarzane w tym celu przez okres niezbędny do realizacji uprawnienia przysługującemu Użytkownikowi.
Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnego przez TVN jest obowiązkowe (obowiązek ustawowy), brak ich podania uniemożliwia realizację usługi.

MARKETING

Niektóre z prowadzonych przez nas działań promocyjnych wymagają przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Jeżeli takie działania promocyjne odbywają się z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Zgoda może zostać udzielona podczas wypełniania formularza w Serwisie (np. rejestracji Konta TVN) lub po zalogowaniu do Konta TVN (poprzez zakładkę „Zarządzanie zgodami”).
W ramach naszych działań marketingowych możemy przetwarzać dane Użytkowników:

 • działając wspólnie i w porozumieniu – jako współadministratorzy.

Komunikację marketingową mogą również prowadzić działające razem i w porozumieniu TVN S.A., TVN spółka akcyjna sp. j. oraz TVN Media Sp. z o.o. (jako współadministratorzy). W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał od współadministratorów ogólne informacje o ofercie współadministratorów, w tym również dotyczące pakietów łączonych oferowanych przez współadministratorów. Komunikaty te nie są dostosowywane do Użytkownika, mogą zatem nie odpowiadać zainteresowaniom Użytkownika i jego preferencjom.
Ponieważ w tym przypadku dochodzi do współadministrowania danymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z umowy współadministrowania danymi, jaka została zawarta pomiędzy TVN S.A., TVN spółka akcyjna sp. j. oraz TVN Media Sp. z o.o. W przypadku chęci uzyskania takiego wyciągu, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych TVN.

 • działając samodzielnie, we własnym imieniu.

Komunikację marketingową możemy prowadzić samodzielnie, we własnym imieniu. Tak będzie w przypadkach, gdy będziemy kierować do Użytkownika informacje o naszej indywidualnej ofercie, w szczególności w postaci komunikatów dopasowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika.
Pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika, możemy tworzyć profil marketingowy Użytkownika. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Użytkownika oraz informacje dotyczące produktów, które Użytkownik nabył lub usług, z których korzysta, lub plików cookies, jakie są zapisane na urządzeniu Użytkownika, będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące preferencji i zainteresowań Użytkownika, które to mogą posłużyć nam do budowy profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać treść przekazywanych komunikatów do oczekiwań Użytkownika, co oznacza, że będziemy przekazywać mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem Użytkownik nie będzie zainteresowany.

 

Dane Użytkownika wykorzystujemy w związku z prowadzeniem następujących działań:

 • marketing bezpośredni.

Prowadzimy działania promocyjne, mające na celu informowanie o naszej ofercie i usługach, w postaci dystrybucji materiałów informacyjnych i marketingowych, w tym zawierających zaproszenia na wydarzenia organizowane przez TVN. Dane Użytkowników będących naszymi klientami przetwarzamy w powyższym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN tj. marketing produktów i usług własnych) – do czasu wycofania zgód na komunikację lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
Dane pozostałych Użytkowników możemy przetwarzać w tym celu na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgoda taka może być wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające – do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną);

 • newslettery.

Użytkownik może subskrybować nasz bezpłatny newsletter – jest to dobrowolne, a subskrypcji dokonuje się z wykorzystaniem odpowiednich formularzu. W tym przypadku przetwarzamy dane Użytkowników na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgoda taka może być wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające – do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną);

 • analizy i statystyki.

Tworzymy analizy i statystyki, które pomagają nam w poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej. W zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu TVN w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój TVN (realizacja prawnie uzasadnionych interesów TVN w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych), do czasu realizacji powyższego celu (opracowania analizy lub statystyki) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

KONTAKTUJĘ SIĘ Z TVN

W przypadku kontaktów z Biurem Obsługi Klienta TVN, TVN otrzymuje podane przez Użytkownika w ramach danej reklamacji dane, w tym dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, a ponadto (w przypadku kontaktów telefonicznych Użytkowników z Biurem Obsługi Klienta TVN) TVN może również przetwarzać nagrania głosowe rozmów z Użytkownikami.
W przypadku obsługi zapytań dotyczących łączonych pakietów usług, TVN może uzyskać dane Użytkownika od dostawcy VOD, który oferuje usługi razem z TVN w ramach pakietu łączonego. W takim przypadku otrzymamy dane uwierzytelniające, które pozwolą nam na ustalenie, jakich usług dotyczy otrzymane zapytanie.


Dane Użytkowników kontaktujących się z TVN są przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym rozpatrywanie skarg:

Odpowiadając na zapytanie skierowane do TVN, przetwarzamy dane Użytkownika aby udzielić odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN tj. nawiązania i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie, rozpatrywanie skarg) – do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

 • dbałość o jakość usług:

TVN dba o jakość świadczonych usług i analizuje każdy zgłoszony przez Użytkowników problem z korzystaniem z nich. Informacje uzyskane od Użytkowników możemy przetwarzać dla poprawy ogólnej jakości naszych usług, stosowania działań naprawczych i wdrażania rozwiązań systemowych. Korzystamy w tym celu z anonimizowanych zgłoszeń, przy czym sam proces anonimizacji ma charakter przetwarzania danych. W konsekwencji, w celu zapewnienia najlepszej jakości usług możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika (przez czas niezbędny do anonimizacji zgłoszenia związanego z jakością).
Jeżeli w związku z procesami jakości przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu TVN tj. zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług).

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I TVN

Współpracujemy z dostawcami mediów społecznościowych, w tym prowadzimy profile w mediach społecznościowych: na platformie Facebook, Instagram oraz TikTok, a także Twitter, YouTube oraz LinkedIn.

Poniżej opisujemy zasady współpracy z tymi dostawcami.

1. Ogólne zasady współpracy z dostawcami mediów społecznościowych

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16) oraz z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17), współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczek i technologii dostawców mediów społecznościowych wykorzystywanych w Serwisie oraz użytkowników profili TVN na tych platformach społecznościowych są dostawcy tych portali.

 • Facebook i Instagram (Meta).

W przypadku współpracy TVN z portalem Facebook.com oraz Instagram.com, współadministratorem danych Użytkowników jest Meta Platforms Ireland Ltd (wcześniej: Facebook Ireland Ltd; „Facebook”).
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.
Ponieważ w ramach współpracy TVN z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i TVN w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

 • TikTok.

Dane osobowe Użytkowników portalu TikTok są przetwarzane we współpracy z TikTok Technology Limited, spółka irlandzka, oraz TikTok Information Technologies UK Limited, spółka brytyjska („TikTok”), podmiotami współpodpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez TikTok, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.
Ponieważ w ramach współpracy TVN z TikTok dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez TikTok i TVN w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=300871706948451871.

 • Twitter.

Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku ze współpracą TVN z portalem Twitter.com jest Twitter International Company z siedzibą w Irlandii („Twitter”).
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Twitter, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

 • YouTube (Google).

YouTube jest serwisem dostarczanym przez Google. W przypadku współpracy TVN z portalem YouTube.com podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest Google Ireland Limited („Google”).
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Google, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 • LinkedIn.

W przypadku współpracy TVN z portalem LinkedIn jest LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn”).
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez LinkedIn, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Ponieważ w ramach współpracy TVN z LinkedIn dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, macie Państwo prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez LinkedIn i TVN w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

2. W jaki sposób pozyskujemy dane i jakie dane przetwarzamy?

W ramach współpracy z dostawcami portali społecznościowych, TVN częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, częściowo zaś z profili Użytkowników w tych portalach.


 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od Użytkownika, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje negatywnych skutków dla Użytkownika.
  Użytkownik może korzystać z Serwisu oraz z profili TVN w mediach społecznościowych nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy tylko przegląda Serwis lub którykolwiek z profili TVN w tych portalach, nie podejmując interakcji z tymi profilami).
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane z profilu Użytkownika w mediach społecznościowych (w związku z podjęciem interakcji z wtyczkami lub profilem TVN znajdującym się na tych portalach), ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone w profilu Użytkownika, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które Użytkownik wyraźnie udostępni TVN za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że będziemy mogli zapoznawać się z nimi. TVN może także uzyskiwać od dostawców portali społecznościowych anonimowe zestawienia statystyczne, przygotowywane z uwzględnieniem również danych Użytkownika.

3. Po co nam dane osobowe?

TVN wykorzystuje dane Użytkownika w celu tworzenia analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań i budowie strategii rozwoju – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie Cookies. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu TVN w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój TVN, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

Dane osobowe ujawniane przez Użytkownika w ramach profilu w mediach społecznościowych będą przetwarzane również w celu wymiany informacji temat TVN oraz podejmowanych inicjatyw oraz informowania o działalności TVN, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów TVN, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub dopóki dane te nie zostaną usunięte z profilu, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

W związku z funkcjonowaniem portali społecznościowych może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które możemy później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

V. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Strony trzecie (Partnerzy TVN, których lista dostępna jest pod linkiem „Ustawienia cookies” w stopce przeglądanej strony) mogą mieć dostęp do stron internetowych TVN w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę aktywności Użytkownika w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika i jego/jej preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). W tym zakresie Partnerzy TVN są administratorami danych osobowych Użytkownika niezależnymi od TVN i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do TVN.
 2. TVN może udostępniać dane osobowe Użytkowników również Partnerom TVN i podmiotom współpracującym z TVN, w tym podmiotom, których usługi są elementem pakietów łączonych (operatorzy innych serwisów, w szczególności serwisów VOD). TVN może również udostępniać dane osobowe Użytkowników jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie danych określonemu Partnerowi TVN lub gdy Użytkownik zażąda takiego udostępnienia. Zgoda taka każdorazowo określa tożsamość Partnera TVN, na rzecz którego dane zostaną udostępnione.
 3. TVN może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników, a także na żądanie Użytkowników lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez TVN.
 4. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta TVN w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting serwisów). W takich przypadkach TVN zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. TVN może udostępniać dane osobowe Użytkowników spółkom powiązanym kapitałowo z TVN w celu zapewnienia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu (np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego lub obsługi konsumenta oraz w celach analitycznych i statystycznych).
 6. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach TVN robotom internetowym, TVN stosuje mechanizm CAPTCHA dostarczany przez Arkose Labs, Inc. do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu TVN może ujawnić Arkose Labs, Inc. adres IP urządzenia Użytkownika.
 7. Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku TVN zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami TVN umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, lub korzysta z innych podstaw transferu danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie, prosimy o kontakt z nami.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych.

Na wniosek Użytkownika TVN potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał TVN poprzez konto Użytkownika w serwisach;

 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od TVN ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w serwisach;

 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Użytkownik może domagać się od TVN usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez TVN jeżeli:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TVN,
- Użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych i TVN nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe,
- Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie TVN nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może żądać od TVN czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) jeżeli:

- zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający TVN sprawdzić prawidłowość tych danych,
- dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie chce, aby zostały usunięte przez TVN,
- dane nie są już potrzebne TVN, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie TVN prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu Użytkownika;

 • prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Użytkownika, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody lub na podstawie zawartej umowy.

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez TVN w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TVN, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, lub jeżeli przetwarzanie danych jest realizowane dla celów marketingowych (marketingu bezpośredniego).

Użytkownik ma również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.

By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o skorzystanie z formularzy:

- aby złożyć wniosek dotyczący Rejestracji Konta TVN/Korzystania z serwisów subskrypcyjnych (np. TVN Player, TVN24GO, TVN24.pl lub Kontakt24), prosimy o skorzystanie z tego formularza.
- aby złożyć wniosek dotyczący Serwisów informacyjnych oraz produkcji i publikacji rozrywkowych, prosimy o skorzystanie z tego formularza.
- aby złożyć wniosek dotyczący Udziału w konkursach internetowych lub Komunikacji marketingowej (w postaci wiadomości SMS lub email dotyczących usług innych niż Rejestracja Konta TVN/Korzystanie z serwisów subskrypcyjnych), prosimy o skorzystanie z tego formularza.

Rozpatrzymy każdy otrzymany wniosek i udzielimy odpowiedzi w terminie przewidzianym w odpowiednich przepisach. Należy jednak pamiętać, że mogą pojawić się sytuacje, w których nie będziemy mogli zrealizować wniosku. Jeśli wystąpią okoliczności, w których nie będziemy mogli zrealizować wniosku, poinformujemy o tym Użytkownika w odpowiedzi na wniosek. Możemy poprosić o podanie informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek lub żądanie Użytkownika.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki cookies są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika – nie są przechowywane na serwerach TVN, TVN wyłącznie odczytuje zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas wizyty Użytkownika w Serwisie.
  Pliki cookie działają jak wirtualne klucze do drzwi – odblokowują pamięć komputera i umożliwiają stronie internetowej rozpoznawanie Użytkowników powracających do witryny poprzez otwarcie drzwi do różnych treści lub usług; podobnie jak klucz, sam plik cookie nie zawiera informacji, ale gdy jest analizowany przez konkretną przeglądarkę może pomóc stronie internetowej poprawić świadczoną usługę.
 2. Dodatkowe informacje o Plikach cookie oraz narzędzia do zarządzania Plikami cookie są dostępne na następujących stronach internetowych:
  1. http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
  2. https://www.ghostery.com/
  3. http://www.iab.net/privacymatters/4.php
  4. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
  5. http://www.aboutads.info/choices/
  6. https://wszystkoociasteczkach.pl/
 3. TVN korzysta z technologii plików cookies oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies.

VIII. COOKIES

 1. Serwisy TVN stosują Cookies, które zawierają:
  • nazwę serwera, z którego Cookies został wysłany;
  • okres istnienia Cookies;
  • wartość Cookies (zwykle losowo wygenerowana unikatowa liczba).
 2. Serwis używa tego numeru do rozpoznawania Użytkownika po powrocie do witryny lub przeglądania ze strony na stronę. Tylko serwis, który wysłał Cookies, może odczytać, a zatem użyć tego Cookies.
 3. Niektóre Cookies mogą zbierać dane osobowe, w tym informacje ujawniane przez Użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, lub gdy Cookies śledzą Użytkownika w celu dostarczania bardziej trafnych treści reklamowych.
 4. W serwisach TVN korzystamy z różnych Cookies. W tej części Polityki opisujemy, z jakimi Cookies Użytkownik może spotkać się w naszych serwisach. Użytkownik może każdorazowo sprawdzić, z jakich Cookies korzystamy w ramach odwiedzanego przez niego serwisu weryfikując zawartość pamięci swojego urządzenia końcowego, z którego korzysta lub korzystając z ustawień swojej przeglądarki.

IX. DOSTAWCY COOKIES

W serwisach TVN Cookies mogą zamieszczać:

1. TVN

TVN może umieszczać Cookies na urządzeniu Użytkownika w różnych celach: aby ułatwić poruszanie się po serwisach, administrować i udostępniać serwisy oraz dostarczać lepsze i bardziej spersonalizowane treści w serwisach.

Cookies, które umieszczamy, umożliwiają nam na przykład:

 • dostosowanie formatu wyświetlania naszych treści i naszych serwisów do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik,
 • rozpoznawanie urządzenia Użytkownika, aby zapamiętać preferencje i ustawienia Użytkownika Serwisu.

2. STRONY TRZECIE

Strony trzecie mogą umieszczać Cookies na urządzeniu Użytkownika.

TVN nie kontroluje umieszczania i wykorzystywania Cookies przez firmy zewnętrzne i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Cookies przez podmioty trzecie. Podmioty te mają własne zasady ochrony prywatności i praktyki gromadzenia danych. Aby lepiej zrozumieć dostępne opcje kontroli, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności każdej firmy.

Celem Cookies stron trzecich jest zapewnienie funkcji pomiaru odbiorców i udostępniania społecznościowego oraz dostosowanie treści lub reklam.

- analityka i analiza ruchu na stronach internetowych TVN.
W celu tworzenia statystyk na potrzeby ulepszania oferowanych usług TVN współpracuje m.in. z Google Inc. – dostawcą skryptów analitycznych (“Google Analytics”) na podstawie stosownych umów zawartych między TVN a Google Inc. lub spółkami powiązanymi z Google Inc.
Użytkownik może zrezygnować ze zbierania danych za pośrednictwem skryptów Google Analytics instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;

- pomiar: publiczność, ruch, technika.
Cookies pomiaru odbiorców są wykorzystywane przez strony trzecie do uzyskiwania informacji o twoich wzorcach przeglądania, tak aby m.in.:
(i) zrozumieć, w jaki sposób dotrzeć do strony internetowej, i odbudować swoją ścieżkę; (ii) policzyć liczbę odwiedzających serwisy TVN, w szczególności w celu ulepszenia oferowanych przez nas treści; (iii) kompilować statystyki ruchu i/lub konwersji; (iv) prowadzić działania następcze w zakresie fakturowania przez partnerów TVN (reklamodawców oraz firmy zajmujące się marketingiem w wyszukiwarkach i marketingiem afiliacyjnym) w serwisach; (v) uzyskać dostęp do konta Użytkownika.

 • W tym celu TVN współpracuje m.in. z Gemius S.A., dostawcą skryptów analitycznych na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy TVN i Gemius S.A. Użytkownik może wykonywać uprawnienia w zakresie jego danych osobowych zbieranych za pośrednictwem skryptów analitycznych umieszczanych przez Gemius S.A. tutaj: http://privacypolicy.gemius.com/pl/;
 • produkty pomiaru cyfrowego Nielsen: korzystamy również z cyfrowych produktów pomiarowych firmy Nielsen w ramach świadczenia usług, co pozwoli Ci uczestniczyć w badaniach rynku, takich jak Nielsen TV Ratings. Więcej informacji na temat oprogramowania pomiarowego i wyborami dotyczącymi produktów pomiarowych Nielsen można znaleźć na stronie polityki prywatności w zakresie pomiarów cyfrowych firmy Nielsen w https://sites.nielsen.com/priv/browser/pl/pl/optout.html.
  1. Aby zrezygnować z pomiaru Nielsen na urządzeniach mobilnych, odwiedź stronę mobile opt-out Nielsena https://priv- policy.imrworldwide.com/priv/mobile/pl/pl/optout_legacy.html
  2. Jeżeli jesteś użytkownikiem TVN24GO na urządzeniu mobilnym Android, aby zrezygnować z pomiaru Nielsen, odwiedź stronę Android mobile opt-out Nielsena https://www.nielsen.com/pl/pl/legal/privacy-statement/digital- measurement/

Narzędzia te wykorzystują technologie śledzenia użytkowników witryny i kojarzenia "strony odsyłającej" lub kampanii z unikatowym identyfikatorem.

⎯ przestrzenie reklamowe.
Cookies mogą być umieszczane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem przestrzeni reklamowej w Serwisie.
Te Cookies mogą być ustawione na poziomie treści reklamowych wyświetlanych przestrzeniach reklamowych TVN przez samych reklamodawców lub przez ich dostawców usług reklamowych (zewnętrzne serwery reklamowe), takich jak firmy konsultingowe, firmy zajmujące się pomiarem odbiorców i ukierunkowani dostawcy reklam. Cookies są powiązane z treściami reklamowymi.
Główne cele, dla których reklamodawcy i zewnętrzne serwery reklamowe korzystają z Cookies, to: (i) zliczanie liczby wyświetleń treści reklamowych w przestrzeniach reklamowych TVN, identyfikowanie wyświetlanych reklam i obliczanie kwot należnych różnym interesariuszom reklamowym (agencja komunikacyjna, dom sprzedaży reklam, medium wydawnicze itp.); (ii) sporządzania statystyk; (iii) gromadzenie danych nawigacyjnych na urządzeniach przeglądających serwisy TVN oraz, na przykład, ograniczenie liczby wyświetleń reklamy i/lub umożliwienie wyświetlania reklam w dokładnej kolejności; (iii) rozpoznawania urządzenia Użytkownika, jeśli i kiedy następnie przeglądasz witrynę lub usługę strony trzeciej, w której te serwery reklamowe osób trzecich również wydają Cookies, oraz, w stosownych przypadkach, dostosować te strony internetowe i usługi osób trzecich lub wyświetlane przez nie reklamy do wszelkich danych nawigacyjnych z urządzenia Użytkownika, które mogą być im znane; (iv) ustalić, czy dana kampania reklamowa przyniosła pożądane rezultaty, śledząc liczbę osób klikniętych w treści reklamowe lub odwiedzonych w witrynie reklamodawcy po obejrzeniu reklamy w serwisach TVN.

3. FIRMA ZARZĄDZAJĄCA PRZESTRZENIĄ REKLAMOWĄ TVN

Cookies mogą być również umieszczane w naszych przestrzeniach reklamowych przez firmę odpowiedzialną za zarządzanie naszymi przestrzeniami reklamowymi: dom sprzedaży reklam. Te Cookies umożliwiają firmie zarządzającej:

 • liczenie niezbędnych do obliczenia kwot, które mają być wypłacone różnym zainteresowanym podmiotom reklamowym, oraz do sporządzania statystyk;
 • dostosowanie zarządzanych przez nią przestrzeni reklamowych do preferencji wyświetlania na urządzeniu;
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem naszych przestrzeni reklamowych do wzorców przeglądania i lokalizacji geograficznej;
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem naszych przestrzeni reklamowych do wzorców przeglądania w witrynach osób trzecich.

X. RODZAJE I CZAS TRWANIA PLIKÓW COOKIE

Serwisy TVN mogą korzystać z kilku rodzajów Cookies, w tym:

a.       sesyjnych lub trwałych Cookies

Sesyjne Cookies są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki podczas odwiedzania strony internetowej i są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej.

W przeciwieństwie do sesyjnych Cookies, trwałe Cookies są ponownie aktywowane po powrocie na tę samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki do momentu ich wygaśnięcia (każdy z nich ma określony czas tzw. retencji – czyli jest przechowywany przez określony czas, po którym automatycznie wygasa).

b.       bezpiecznych Cookies:

Bezpieczne Cookies to rodzaj Cookies, który jest przesyłany za pośrednictwem szyfrowanego połączenia HTTP. Podczas ustawiania Cookies atrybut Secure instruuje przeglądarkę, że Cookies powinien być zwracany do aplikacji tylko za pośrednictwem połączeń szyfrowanych.

c.       Cookies podmiotów trzecich

Cookies podmiotu trzeciego to Cookies, który jest umieszczany na dysku twardym przez witrynę internetową z domeny innej niż ta, którą odwiedza Użytkownik (np. gdy witryna zawiera treści, takie jak reklamy, z domeny innej firmy). Cookies innych podmiotów są ustawione tak, aby witryna mogła zapamiętać coś o Użytkowniku w późniejszym czasie. Te Cookies są ustawiane przez podmioty trzecie i nie kontrolujemy sposobu ich ustawiania.

d.       Cookies SameSite

Cookies SameSite pozwalają serwerom twierdzić, że Cookies nie powinien być wysyłany wraz z żądaniami między witrynami, co zapewnia pewną ochronę przed atakami fałszerstwa żądań między witrynami. Cookies SameSite mogą nie być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki.

XI. ZARZĄDZANIE COOKIES

1. Użytkownik może określić ustawienia Cookies na swoim urządzeniu (w tym: zrezygnować ze zbierania Cookies oraz usunąć już zebrane Cookies), dostosowując ustawienia przeglądarki zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej.
2. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania Cookies Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@tvn.pl.

Wyrażenie zgody lub sprzeciwu na umieszczanie Cookies

 1. W zależności od ich funkcji i celu, korzystanie z niektórych Cookies może wymagać zgody Użytkownika. Wynika to z przepisów o e-prywatności. Nie jest wymagana zgoda na Cookies, jeśli są absolutnie niezbędne do korzystania z serwisu lub innych funkcjonalności albo do zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego. Cookies do wszystkich innych celów, takich jak indywidualna optymalizacja strony internetowej, marketing lub statystyczna ocena Państwa aktywności na stronie internetowej, wymagają zgody Użytkownika.
 2. TVN uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i przestrzega jej zasad i specyfikacji. TVN używa platformy zarządzania zgodą o numerze identyfikacyjnym 28.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę lub sprzeciw co do przetwarzania Cookies poprzez:
a.       skorzystanie z "Ustawienia cookies"

Użytkownik może zezwolić i dezaktywować Cookies lub zarządzać sposobem w jaki TVN i podmioty trzecie będące uczestnikami IAB Europe Transparency & Consent Framework mogą gromadzić lub wykorzystywać dane Użytkownika za pośrednictwem centrum preferencji Cookies TVN dostępnego za pomocą przycisku "Ustawienia cookies" w stopce przeglądanej strony.

b.       Ustawienia przeglądarki

Użytkownik może również autoryzować, odmówić lub wyłączyć Cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli Użytkownik wyłączy Cookies już zainstalowany w przeglądarce, ten Cookies nie będzie już aktywny, ale nie zniknie z przeglądarki do końca jego żywotności.

Każda przeglądarka jest skonfigurowana inaczej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez wydawcę przeglądarki. Od daty zmiany niniejszej Polityki, instrukcje te są dostępne dla powszechnie używanych przeglądarek za pośrednictwem następujących linków:

 • jeśli korzystasz z programu Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 • jeśli korzystasz z programu Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 • jeśli korzystasz z Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, upewnij się, że ustawienia odpowiedniej przeglądarki są zgodne z twoimi preferencjami.

4. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Cookies może sprawić, że niektóre funkcjonalności serwisów będą niedostępne dla Użytkownika lub mogą wpłynąć negatywnie na wydajność, efektywność lub dostosowanie usług albo serwisu.
5. Jeśli Użytkownik nie odmówi lub nie wyłączy Cookies, korzystając z wyżej wskazanych możliwości, wyraźnie wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez TVN i strony trzecie wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ich polityk prywatności.

XII. LINKI DO INNYCH STRON

Niniejsza Polityka odnosi się jedynie do serwisów, których administratorem jest TVN.

TVN nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest TVN. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą linki.

XIII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. TVN zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez serwisy TVN.

XIV. ZMIANY W POLITYCE

TVN umieszcza najbardziej aktualną wersją Polityki w stopce serwisów.

XV. KONTAKT

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki, w tym przetwarzania Państwa danych przez TVN, prosimy o kontakt:

1. Inspektor Ochrony Danych (DPO) TVN
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

2. 

 

Polityka w powyższym brzmieniu obowiązuje od lipca 2023 r.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
Przekaż nam informacje jak możemy ulepszyć ten artykuł:
57% osób uznało odpowiedź za pomocną.
Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami