W Sklepie Player.pl są dostępne zarówno Usługi ITI Neovision S.A., jak i TVN Digital S.A., ale żeby dokonać zakupu musisz najpierw założyć Konto TVN na podstawie Regulaminu serwisu internetowego TVN. Właścicielem Sklepu Player.pl jest TVN Digital S.A.
Pamiętaj, zawsze masz wybór! Możesz od razu zawrzeć dwie umowy na zestaw usług w atrakcyjnej cenie, np. jedną umowę z TVN Digital S.A. na pakiet Start oraz drugą, odrębną z ITI Neovision S.A. na Pakiet Extra. Jeśli chcesz możesz też zdecydować się tylko na zakup usługi TVN Digital S.A. albo tylko na zakup Usługi ITI Neovision S.A.
W celu poznania oferty ITI Neovision S.A. dostępnej w Sklepie Player.pl sprawdź warunki świadczenia Usług opisane w poniższych dokumentach i w Sklepie Player.pl.

Lista dokumentów dla Klientów

Regulamin świadczenia Usług przez ITI Neovision S.A. w Sklepie Player.pl
Obowiązki Informacyjne
Regulamin Odnawianych Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A.
Formularz odstąpienia od umowy ITI
Regulamin Pakietu MAX w zestawie z dekoderem
Instrukcja player+ BOX - wersja poszerzona
Regulamin Promocji Pakietu EXTRA świadczonego przez ITI Neovision S.A. w zestawie z pakietem Start świadczonym przez TVN Digital S.A.
Regulamin Promocji Pakietu BEST TV świadczonego przez ITI Neovision S.A. w zestawie z pakietem Start świadczonym przez TVN Digital S.A.
Regulamin Promocji Pakietu CANAL+ świadczonego przez ITI Neovision S.A. w zestawie z pakietem Start świadczonym przez TVN Digital S.A.
Regulamin Promocji Pakietu MAX świadczonego przez ITI Neovision S.A. w zestawie z pakietem Start świadczonym przez TVN Digital S.A.
Regulamin świadczenia przez ITI Neovision S.A. Pakietu EXTRA SOLO
Regulamin świadczenia przez ITI Neovision S.A. Pakietu BEST TV SOLO
Regulamin świadczenia przez ITI Neovision S.A. Pakietu CANAL+ SOLO
Regulamin świadczenia przez ITI Neovision S.A. Pakietu MAX SOLO
Regulamin świadczenia przez ITI Neovision S.A. Opcji Dodatkowej HBO
Regulamin świadczenia przez ITI Neovision S.A. Opcji Dodatkowej ELEVEN
Regulamin świadczenia przez ITI Neovision S.A. Opcji Dodatkowej CANAL+ SERIALE EXTRA

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

Użytkownik może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej z ITI Neovision S.A. ) dalej jako: „Usługodawcą”) w Sklepie Player.pl w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może przybrać dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza w formie edytowalnego pliku pdf, który jest dostępny pod adresem internetowym: http://sklep.player.pl/formularz_odstapienia_od_umowy_iti.pdf m.in. w następujący sposób:
hello@player.pl ITI Neovision S.A., skr. pocztowa nr 8, 02-100 Warszawa
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 683, z późn. zm.) i jednocześnie Załącznik do niniejszego dokumentu, m.in. w następujący sposób:
hello@player.pl ITI Neovision S.A., skr. pocztowa nr 8, 02-100 Warszawa
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (o zachowaniu terminu decyduje data wysyłki). Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
Odstąpienie od Umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy zawartej jednocześnie z TVN Digital S.A., stanowiącej powiązaną umowę dodatkową. Z wygaśnięciem umowy zawartej z TVN Digital S.A. nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.
Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 10) i pkt 11) poniżej.
Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zawnioskował o inny sposób zwrotu płatności.
Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu przez Usługodawcę – na wyraźną prośbę (żądanie) Użytkownika – świadczenia Usługi w okresie przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwota zapłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje: opłatę aktywacyjną (7 zł lub 15 zł zgodnie z regulaminem wybranej Usługi) i opłatę proporcjonalną do zakresu wykonanej Usługi, z uwzględnieniem jej ceny.
Obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy obejmuje również korzystanie z Usług w okresie pomiędzy wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres korespondencyjny Usługodawcy, a chwilą jego doręczenia do Usługodawcy.
ITI Neovision S.A. udostępnia wzór odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej w Załączniku do Regulaminu świadczenia Usług przez ITI Neovision S.A. w Sklepie Player.pl oraz w Załączniku do niniejszego dokumentu w sposób, który umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie w zwykłym toku czynności, a także dostarcza wraz z dokumentami dotyczącymi Umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 683, z późn. zm.), w szczególności gdy:
Usługodawca wykonał w pełni Usługę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na wyraźną prośbę (żądanie) Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
świadczenie dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się na wyraźną prośbę (żądanie) Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
Polityka Prywatności na stronie nc+
Platforma ODR na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online: https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show